"; return false; } } function checkNum(num) { //验证必须是数字 if(isNaN(num)) { alert("请输入数字!"); return false; } //验证必须是6位 if(num.match(/\d/g).length!=6) { alert("学号是6位数字哦!"); return false; } if(num.match(/\d/g).length>6) { alert("您的输入超过了6位数字!"); return false; } if(num.match(/\d/g).length<6) { alert("您的输入不足了6位数字!"); return false; } }

滨海学校评教系统


提示:比如301班8号,就输入150108(15级1班8号)

只输入姓名点提交可以查询学号

学号:

涛哥承诺:本系统仅采用姓名登录,但是投票打分均为不记名,请放心使用哦!

© 2017 滨海学校研训处

陈晓涛